Analiza gazometrii: interpretacja danych

Analiza gazometrii: Interpretacja danych

Analiza gazometrii jest badaniem gazów wdychanych i wydychanych, takich jak tlen i dwutlenek węgla, w krwi tętniczej.

Jest to test, który umożliwia diagnozowania i/lub monitorowanie niektórych chorób, takich jak zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zatorowość płuc, POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), astmy.

Analiza gazów krwi prowadzi się poprzez bezpośrednie nakłucie tętnicy lub cewnika umieszczonego w tętnicy w szpitalu. Najpowszechniej stosowane do tego celu jest tętnica promieniowa.

Ciało ludzkie jest wciąż zaangażowane w różnych procesach, takich jak:

 • metabolizm substancji endogennych i egzogennych,
 • wytwarzanie odpadów, takich jak woda, dwutlenek węgla i amoniak,
 • generowanie energii ATP.

Substancje odpadowe, które powstają w wyniku takich reakcji są bogatsze w jony wodorowe (kwas = H⁺), niż wodorotlenowe (zasady = OH¯), tworząc środowisko kwaśne, od którego ciało musi sie obronić.

Gazometria Krwi – wartości odniesienia:

 • pH: 7,35
 • pO2: 80-90
 • pCO2: 35-45 mmHg
 • HCO3¯: 22-26
 • Zasady w nadmiarze: -2/+2 —–
 • Saturacja O2: 95%-100%

PH zależy od relacji:

ph = 6.1 + log HCO₃⁻ (jonów wodorowęglanowych )/H₂CO₃ (kwasu węglowy)

Za każdym razem, gdy stosunek kwasu węglowego i wodorowęglanu zmienia się, również pH ulega modyfikacji. Wyjątkiem jest równoległy stosunek wymiany miedzy kwasem węglowym / wodorowęglanem.

W związku z tym pH jest miarą stężenia jonów wodorowych.

Przesuniecie sie wartości pH, na zewnątrz standardowych granic, prowadzi do kwasicy lub zasadowicy. Ale nasz organizm jest zaprogramowany tak, aby utrzymać tę delikatną równowagę. Istnieją systemy buforowe, które mogą zmieniać stężenie wodoru w krwi i płynach międzywęzłowych. Chodzi tu o pary substancji (wodorowęglany, fosforany, białka), które są zdolne do wychwytywania nadmiaru jonów, aby usunąć je na poziomie płuc lub nerek.

Płuca wyrównują kwasice poprzez eliminacje dwutlenku węgla.

Natomiast nerki są w stanie zrekompensować kwasice i zasadowice poprzez kontrolę wydzielania wodorowęglanów i jonów wodoru.

Ciśnienie cząstkowe tlenu (pO2) wyraża stężenie wdychanego tlenu, mierzonego na poziomie morza, w normalnych warunkach fizjologicznych osoby dorosłej.

Zawartość tlenu w krwi tętniczej powinna być możliwie najwyższa w celu zapewnienia odpowiedniej podaży tlenu dla serca i mózgu.

Zazwyczaj, przy każdym akcie wdechu wprowadzamy do płuc 21% tlenu. Ciśnienie cząstkowe tlenu (pO2) mierzy się na tej wartości, która powinna być równa lub większa niż 80 mm Hg. Przy niższych wartościach, pacjent jest niedotleniony.

Dopuszczalne wartości tętniczego ciśnienia cząstkowego tlenu (pO2) na poziomie morza,
w otoczeniu powietrza i w zależności od wieku osobnika.

Dorośli – Dzieci

 • Normalny 97 mmHg
 • dopuszczalny zakres > 80 mmHg
 • Hipoksemia 80 mmHg
  • 70 lat: > 70 mmHg
  • 80 lat: > 60 mmHg
  • 90 lat: > 50 mmHg

Cząstkowe ciśnienie dwutlenku węgla (pCO2) jest wskaźnikiem kwasu węglowego (H2CO3 ) obecnego w krwi.

Z układem buforowym kwas węglowy / wodorowęglany, grupa HCO3¯ neutralizuje wolne jony H⁺ w krwi, tworząc słaby kwas węglowy (H2CO3), który rozkłada sie bezpośrednio na CO2 i wodę.

Dlatego też tak długo jak wodorowęglany (HCO3¯) są dostępne, pH krwi pozostaje niezmienione.

CO2 jest usuwane z płuc z oddechem. U zdrowej osoby dzienna eliminacja CO2 wynosi 15000 mikromoli.
Jest oczywiste, że wraz ze wzrostem wytwarzania CO2, płuco reaguje z hiperwentylacją, w celu zwiększenia eliminacji CO2.

Wartość normalną pCO2 w krwi tętniczej wynosi 40 mmHg.

Analiza gazometrii pokazuje bazowy stan kwasowości pacjenta.

Badanie to dostarcza nam pięć bardzo ważnych parametrów dla diagnostyki:

 • mierzone bezpośrednio, takie jak pH, pCO₂ i pO₂
 • obliczone z równania Hendersona-Hasselbach: wodorowęglany, BE (nadmiar zasady) i BB (roztwór podstawowy).

Zasady buforowe (BB), których wartość nominalna wynosi 48 mEq / l, odnosi się do wszystkich baz buforowych obecnych we krwi (HB, HCO3, Prot.-, itp).

Nadmiar zasad (BE), wartość normalna +2 /-2 mEq / l, oznacza nadmiar lub niedobór zasad, czyli ilość kwasu lub zasady, mierzonej w mEq / l, którą trzeba dodać do badanej krwi w celu otrzymania fizjologicznego pH. Jest to bardzo przydatne dla określenia ilości wodorowęglanów które musza być podawane w stanach kwasicy.

Analiza gazometrii – szybka konsultacja danych:

1.

pH w normie lub poniżej,
HCO3¯ poniżej normy
pCO2 w normie lub poniżej (w zależności od tego, czy istnieje hiperwentylacja wyrównawcza)
BE poniżej normy
BB poniżej normy

Jest to kwasica metaboliczna spowodowane nadmierną produkcją stałych kwasów, które mogą wystąpić w przypadku, kwasicy cukrzycowej, wstrząsu i niedotlenieniu tkanek, niewystarczającą eliminację kwasów nielotnych w przypadku niewydolności nerek.
Kwasica metaboliczna może być również spowodowane przez wzrost strat wodorowęglanów (HCO3) na poziomie żołądkowo-jelitowym w obecności przetok lub poprzez zwiększone straty w kanalikach nerkowych.

2

pH w normie lub poniżej
HCO3¯ w normie w ostrej niewydolności oddechowej
powyżej normy w przewlekłym zapaleniu dróg oddechowych
pCO2 powyżej normy
pO2 poniżej normy
BE w normie przy ostrej niewydolności oddechowej, powyżej normy przy przewlekłym zapaleniu dróg oddechowych

Jest to stan, kwasicy oddechowej spowodowany wzrostem stężenia wodoru jonami H⁺ na skutek zatrzymywania dwutlenku węgla CO2, która występuje w niewydolności oddechowej.
W przypadku przewlekłej niewydolności oddechowej, wodorowęglany HCO3¯ są bardziej wchłaniane przez nerki, w celu zwiększenia ich stężenia we krwi, a następnie według równania Hendersona-Hasselbach w celu normalizacji związku [HCO3 ¯] / pCO2 utrzymując pH w zakresie limitów.

3

pH w normie lub powyżej
pCO2 powyżej normy (może istnieć hipowentylacja wyrównawcza)
[HCO3¯] powyżej normy
BE powyżej normy

Jest to zasadowica metaboliczna, spowodowana zmniejszeniem H⁺ na poziomie przewodu żołądkowo-jelitowego (wymioty) lub na poziomie nerek.
Inną przyczyną może być wzrost substancji zasadowych, zwykle jatrogennych, wprowadzonych przez transfuzję krwi konserwowanej cytrynianem, lub przez nadmierne podawanie wodorowęglanów.
W zasadowicy metabolicznej następuje wymiana pomiędzy jonami H⁺ i K na poziomie komórkowym, które prowadzą do hipokaliemii.

4

pH w normie lub powyżej
HCO3¯ w normie lub poniżej
pCO2 poniżej normy
BE w normie lub poniżej

Jest to stan zasadowicy oddechowej spowodowany hiperwentylacją mechaniczną lub w wyniku hiperwentylacji stymulującej ośrodek oddechowy, który może wystąpić w pewnych sytuacjach patologicznych, np. zatrucie kwasem salicylowym, uszkodzeniem mózgu.
Mechanizmy kompensacji polegają na obniżeniu wydalanie H⁺, i redukcji wchłaniania przez nerki wodorowęglanów (HCO3¯) w celu poprawnego utrzymania stosunku [HCO3 ¯] / pCO2, a tym samym również pH w normie; w innym przypadku wartość pH wzrośnie.

Author: Rita

Share This Post On